Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Fresh Quality Support (hierna genoemd FQS)

Artikel 1.
Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. FQS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Fresh Quality Support, gevestigd aan het Wrijfschaalpad 1E te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70687617
b. opdrachtgever: het bedrijf dat met FQS een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen FQS en de opdrachtgever;
d. product: grondstof, halffabricaat, eindproduct, levensmiddel en/of dienst dat de opdrachtgever produceert en/of levert en waarop de overeenkomst betrekking heeft;
e. materialen: alle door FQS in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde dan wel vervaardigde handboeken, rapporten, verslagen, certificaten, adviezen, beoordelingen, films, afbeeldingen, foto’s, documenten, offertes en andere materialen of (elektronische) bestanden.

Artikel 2.
Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen FQS en de opdrachtgever en op alle vervolgopdrachten die de opdrachtgever aan FQS verleent.
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. FQS wijst de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door FQS vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien FQS niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FQS het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 2.6. FQS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3.
Aanbod en offertes
3.1. Het aanbod en alle offertes van FQS zijn geheel vrijblijvend. FQS behoudt zich het recht voor om (delen van) opdrachten te weigeren .
3.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, dan is FQS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of emailberichten van FQS binden FQS niet.
3.4. Offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5. Mondelinge afspraken verbinden FQS slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door FQS zijn bevestigd.
3.6. De in een offerte of in een aanbod vermelde prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst op reguliere werktijden van 7:00 tot 19:00 uur en werkdagen van maandag tot en met vrijdag, tenzij anders is aangegeven. Zie artikel 9 voor eventuele van toepassing zijnde toeslagen.

Artikel 4.
Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte of overeenkomst heeft ondertekend en aan FQS heeft geretourneerd of nadat de opdrachtgever op een andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van FQS.

Artikel 5.
Uitvoering van de overeenkomst
5.1. De verbintenis van FQS betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
5.2. FQS is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
5.3. Indien FQS bij de uitvoering van de overeenkomst samenwerkt met een door de opdrachtgever aangewezen derde partij, dan kan FQS nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.

Artikel 6.
Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever dient voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor een werkplek, waar FQS de overeenkomst kan uitvoeren, die voldoet aan de vereisten die de wet daaraan stelt. Deze werkplek dient te zijn voorzien van naar Nederlandse maatstaven gebruikelijke voorzieningen, waaronder begrepen elektriciteit, warmte, verlichting en water.
6.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat FQS tijdig de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen en/of gebouwen wordt verleend.
6.3. Verricht FQS werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever FQS de gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids-)eisen en is de opdrachtgever verplicht FQS, voor zover dat in het kader van het veilig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden nodig is, persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen.
6.4. De opdrachtgever dient FQS te informeren over eventuele gevaren die zich bij het uitvoeren van de opdracht kunnen voordoen.
6.5. Daar waar nodig kan FQS gebruik maken van de hulpverleningsorganisatie van de opdrachtgever.
6.6. De opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens verstrekken aan FQS en alle vereiste medewerking verlenen. De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat alle gegevens, waarvan FQS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FQS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FQS zijn verstrekt, heeft FQS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.7. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, actualisatie en betrouwbaarheid van de aan FQS verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien gegevens op enig moment niet (langer) juist, volledig, actueel en/of betrouwbaar zijn, dan zal de opdrachtgever onverwijld alle handelingen verrichten om ervoor zorg te dragen dat de gegevens weer juist, volledig, actueel en/of betrouwbaar zijn en FQS hierover zo spoedig mogelijk informeren.
6.8. De opdrachtgever is gehouden FQS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.9. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.10. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de werkzaamheden door FQS. Is de opdrachtgever van mening dat de werkzaamheden niet correct zijn, dan dient de opdrachtgever FQS daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
6.11. De opdrachtgever vrijwaart FQS voor eventuele aanspraken van derden, zoals de door FQS ingeschakelde derde partijen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.12. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens FQS heeft voldaan of onrechtmatig jegens FQS handelt, dan heeft FQS het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft FQS het recht haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 7.
Wijziging factuuradres of verhuizing
7.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan FQS mede te delen.

Artikel 8.
Prijzen, tarieven en meerkosten

8.1. De honorering van het werk, uitgevoerd door FQS, berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze schriftelijk is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
8.2. Kosten van derden, die volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door FQS worden gemaakt, worden door FQS apart in rekening gebracht.
8.3. FQS is bevoegd om jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen. FQS is tevens gerechtigd om tussentijds de tarieven te wijzigen indien de functiewaardering, kosten en/of prijzen, waarop de tarieven gebaseerd zijn, daartoe aanleiding geven. Tariefwijzigingen worden schriftelijk of via de email vooraf door FQS aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
8.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de door FQS bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte reiskosten aan FQS verschuldigd.
8.5. Door FQS genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
8.6. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9.
Toeslagen
9.1. In de volgende gevallen zijn toeslagen van toepassing: a. Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de reguliere werktijden van 7:00 tot 19:00 uur; b. Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in het weekend of op feestdagen.
9.2. In de gevallen genoemd in artikel 9.1 gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de volgende toeslagen: a. Maandag t/m vrijdag buiten de werktijden opgenomen in artikel 9.1 sub a.: 35% b. Zaterdag: 50% c. Zondag en feestdagen: 100%
9.3. In geval er een niet vooraf gepland, dringend beroep wordt gedaan op een medewerker van FQS, bijv. in het geval van een calamiteit, dan kan een additionele toeslag van 50% van toepassing zijn.

Artikel 10.
Opleveringstermijn
10.1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen FQS en de opdrachtgever een opleveringstermijn is overeengekomen, dan geldt deze opleveringstermijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. FQS biedt ten aanzien van afgesproken opleveringstermijnen geen enkele garantie en niet-tijdige uitvoering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens FQS.
10.2. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen termijn van oplevering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van FQS ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17.1, wordt de termijn van oplevering automatisch verlengd met de periode dat FQS de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren. FQS kan naast het overeengekomen bedrag de extra gemaakte tijd en/of kosten in rekening brengen.
10.3. Als een termijnoverschrijding dreigt, dan zal FQS de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 11.
Facturatie en betaling
11.1. Facturatie geschiedt periodiek achteraf op basis van nacalculatie.
11.2. De opdrachtgever dient de van FQS ontvangen facturen te betalen binnen 21 dagen na de factuurdatum.
11.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn van 21 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verhoogd met 2% aan FQS verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever, zoals kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering; b. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering; e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40.
11.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
11.6. FQS is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.
11.7. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
11.8. Klachten i.v.m. een factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 12.
Duur van de overeenkomst
12.1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, dan is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.

Artikel 13.
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
13.1. Indien de opdrachtgever in het geval van een overeenkomst voor een bepaalde tijd tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overgaat, dan heeft FQS ten aanzien van de oorspronkelijke overeengekomen contractstermijn, het recht op een, door FQS vast te stellen redelijke vergoeding, welke tenminste gebaseerd zal zijn op een bedrag gelijk aan 75% van het gemiddeld per maand tot de beëindiging in rekening gebrachte bedrag. Het voorgaande is eveneens van toepassing in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien de opdrachtgever niet de in artikel 12 vermelde opzegtermijn in acht neemt met dien verstande dat de vergoeding zal worden berekend ten aanzien van de periode tot 3 maanden na beëindiging. Het recht op deze aanvullende vergoeding vervalt, indien de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van FQS.

Artikel 14.
Meerwerk
14.1. Indien door additionele wensen van de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, welke leiden tot wijziging van de overeengekomen werkzaamheden de prestaties die FQS op grond van de overeenkomst moet leveren, worden verzwaard, c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk. De opdrachtgever is de kosten van het meerwerk aan FQS verschuldigd. FQS zal deze kosten overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.
14.2. FQS kan niet verplicht worden gehoor te geven aan een verzoek van de opdrachtgever tot het uitvoeren van meerwerk.
14.3. De opdrachtgever aanvaardt dat een uitbreiding of wijziging van de overeenkomst kan leiden tot een verlenging van de opleveringstermijn.

Artikel 15.
Klachten
15.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 werkdagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk of via de e-mail aan FQS te worden gemeld.
15.2. Na verloop van de termijn opgenomen in artikel 15.1 worden klachten niet meer in behandeling genomen.
15.3. De opdrachtgever dient FQS de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat FQS overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat FQS erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
15.4. Indien FQS de klacht van de opdrachtgever gegrond acht, dan zal de opdrachtgever FQS in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal FQS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
15.5. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 16.
Aansprakelijkheid en verjaring
16.1. FQS kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17.1 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
16.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de door of namens hem aangeleverde gegevens. FQS is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist, niet actueel, niet volledig zijn en/of niet tijdig geleverd of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart FQS tegen alle aanspraken ter zake.
16.3. FQS voert de werkzaamheden uit met de materialen, zoals etiketten, verpakkingen en product, die door de opdrachtgever worden aangeleverd. FQS voert de werkzaamheden naar beste kunnen uit. De opdrachtgever is te allen tijde zelf de eindverantwoordelijke voor de controle op de aangeleverde materialen en geleverde diensten.
16.4. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de gevolgen van de uitvoering van een beoordeling en/of advies van FQS berust bij de opdrachtgever.
16.5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een beoordeling en/of advies van FQS, maakt.
16.6. FQS is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
16.7. FQS kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door FQS verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
16.8. De opdrachtgever is te allen tijde de eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van zijn product, voor de voedselveiligheid en wettelijkheid. FQS zal hiervoor derhalve nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld kunnen worden. De opdrachtgever produceert en levert zijn product geheel op eigen risico. Indien de opdrachtgever of zijn leverancier een recall-actie initieert ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers van het product op grond van een gebrek aan het product, de verpakking of het etiket, dan kan FQS nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele indirecte schade die de opdrachtgever of zijn leverancier daarvoor lijdt. FQS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, zoals, maar zeker niet beperkt tot, medische kosten en immateriële schade, die een eindgebruiker van het product lijdt.
16.9. Indien FQS in het kader van de overeenkomst documenten van de opdrachtgever beoordeelt, dan geldt het volgende:
a. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de documenten;
b. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie aan derde partijen;
c. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden gaat FQS uit van de gegevens die bij haar bekend zijn. De opdrachtgever aanvaardt het risico dat FQS niet met alle details bekend is of kan zijn. Derhalve is het gebruik van een document of het opvolgen van een advies van FQS voor risico van de opdrachtgever;
d. Er kunnen geen rechten verbonden worden aan de beoordeling;
e. FQS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de opdrachtgever lijdt;
f. De opdrachtgever erkent dat de beoordeling van een document, een eenmalige beoordeling bevat en derhalve een momentopname is. FQS kan er nimmer aansprakelijk voor worden gesteld indien de beoordeling niet overeenstemt met wijzigingen in toepasselijke wet- of regelgeving dan wel andere relevante wijzigingen die inwerkingtreden na de uitvoering van de werkzaamheden door FQS.
16.10. FQS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, vertragingsschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
16.11. Indien FQS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FQS beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van FQS gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van FQS beperkt tot het bedrag dat door FQS aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,-. FQS moet altijd de mogelijkheid worden gegeven om de schade te (laten) herstellen.
16.12. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van FQS of van het management van FQS.
16.13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens FQS vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens FQS kan aanwenden.

Artikel 17.
Overmacht
17.1. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: dataverlies of verminking van data als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, epidemieën, oorlog, oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, verkeersstoringen, werkstakingen, natuurrampen, weersinvloeden, brand, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens FQS de overeenkomst uitvoert, stakingen, ongelukken en overheidsmaatregelen.
17.2. In het geval dat FQS door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft FQS het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat FQS schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is.
17.3. Alle werkzaamheden die FQS tot aan de overmachtssituaties heeft uitgevoerd, zullen door FQS aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
17.4. FQS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FQS haar verbintenis had moeten nakomen.
17.5. Indien er sprake is van overmacht, dan zal FQS de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 18.
Intellectuele eigendomsrechten
18.1. Tenzij FQS en de opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft FQS volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.
18.2. FQS verleent aan de opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat de opdrachtgever aan al zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
18.3. Alle materialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van de opdrachtgever en mogen door de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van FQS niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte materialen anders voortvloeit.

Artikel 19.
Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door FQS betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover FQS voor openbaarmaking toestemming heeft gegeven.
19.2. Partijen zullen gegevens en informatie als bedoeld in dit artikel niet aan derden ter beschikking stellen en aan hun personeel slechts bekend maken voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.
19.3. Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie verzekeren. Partijen zullen ervoor zorgdragen dat hun werknemers en de door hun bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden de geheimhoudingsplicht naleven.
19.4. Indien FQS – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en FQS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FQS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 20.
Ontbinding en opschorting
20.1. FQS is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:
a. er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever;
b. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
d. de opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
e. de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
f. de opdrachtgever jegens FQS niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden;
g. FQS goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om zijn verplichtingen jegens FQS na te komen.
20.2. Voorts is FQS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
20.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van FQS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FQS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
20.4. FQS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21.
Overneming van personeel
21.1. Het is de opdrachtgever of aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FQS verboden tijdens de duur van de overeenkomst en binnen 2 jaar na het einde van de overeenkomst, werknemers van FQS in dienst te nemen of anderszins in te huren of te betrekken of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

Artikel 22.
Overdracht
22.1. De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FQS.

Artikel 23.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
23.1. Op elke overeenkomst tussen FQS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
23.2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en FQS die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar FQS gevestigd is.